Dry Fish

Chapa Shutki (K.Puti)

Chapa Shutki (K.Puti)

¥450

Weight: 100 g

Kaski Shutki (Bangladesh)

Kaski Shutki (Bangladesh)

¥200

Weight: 100 g

Lotiya Shutki

Lotiya Shutki

¥450

Weight: 200 g

Maldive Fish Sambol (MD)

Maldive Fish Sambol (MD)

¥550

Weight: 300 g

Maldivefish Chips (MD)

Maldivefish Chips (MD)

¥595

Weight: 200 g

Mat Fish (Dried)

Mat Fish (Dried)

¥395

Weight: 250 g

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)